POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

SERVICEVIEW.PL

Dziękujemy za odwiedzenie strony serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://serviceview.pl/ dalej jako: „ServiceView”,„Serwis Internetowy. Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności,
Zespół AP System Solution

O NAS

Właścicielem ServiceView i administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest firma prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AP System Solution wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Burskiego 20/15, 10-686 Olsztyn, NIP: 739 286 1745 REGON: 382749740, adres poczty elektronicznej: kontakt@serviceview.pl dalej jako: „Usługodawca”, „Administrator”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego. Niezależnie od obowiązków Usługodawcy, Usługobiorca przetwarzający dane osobowe swoich klientów z wykorzystaniem Aplikacji zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności dotyczących możliwego zakresu oraz podstaw ich przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcy wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Przykładowo jeżeli Usługobiorca zamierza korzystać z Aplikacji, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę:
a. zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Aplikacji lub innej Usługi Elektronicznej,
b. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy.
Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających ze Serwisu Internetowego: nazwa firmy; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres prowadzenia działalności/siedziby, numer NIP, a także – jeżeli wymaga tego korzystanie z Usługi Elektronicznej lub zawarcie określonej umowy – inne dane niezbędne do jej realizacji, wskazane na stronie Serwisu Internetowego. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Newslettera Usługodawca przetwarza w tym celu jego adres poczty elektronicznej oraz aktywność w Serwisie Internetowym. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie korzystania z Aplikacji oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego (np. ilość Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Aplikacji. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Aplikacji.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
a. realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym Aplikacji takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
b. dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka);
c. zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
d. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego;
e. zapamiętywania zamawianych Abonamentów, a także prawidłowego funkcjonowanie formularza zamówienia;
f. badania cech zachowań odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. (remarketing)
g. personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie, zgodnych z zainteresowaniami Usługobiorców. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
a. w przeglądarce Chrome
b. w przeglądarce Firefox
c. w przeglądarce Internet Explorer
d. w przeglądarce Opera
e. w przeglądarce Safari
f. w przeglądarce Microsoft Edge
Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane
eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w
administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają
cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji lub o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcy (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy)

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcy zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy zgoda może być odwołana w każdym czasie. W przypadku, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do
(1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do
(2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany na
wstępie niniejszej polityki prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.
Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dziękujemy za uważną lekturę! W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt. Zapraszamy do współpracy,

Zespół ServiceView